Privacyverklaring de Veldruiters

Vastgesteld op 25-8-2018

Rijvereniging de Veldruiters, gevestigd aan Weerdenburgselaan 6c, 3985 SE Werkhoven, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
Rijvereniging de Weerdenburgselaan 6c, 3985 SE Werkhoven,
bestuurveldruiters@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijvereniging de Veldruiters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 KNHS relatienummer
 (Foto’s/beeldmateriaal)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst (bijv. bij het invullen van het lidmaatschapsformulier) heeft niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via bestuurveldruiters@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijvereniging de Veldruiters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Versturen van factuur van de contributie.
- Aanmelden lidmaatschap KNHS.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van lidmaatschappen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rijvereniging de Veldruiters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 80 jaar na beëindigen van samenwerking > Voor administratieve
doeleinden en om u uit te kunnen nodigen voor bv. een reünie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijvereniging de Veldruiters verkoopt geen gegevens aan derden of deelt uw gegevens niet
met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Rijvereniging de Veldruiters maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Akkoord privacyverklaring
Leden gaan automatisch akkoord met de privacyverklaring van de Veldruiters. Gaat U niet
akkoord met de privacyverklaring van de Veldruiters, neem dan contact met ons op via
bestuurveldruiters@gmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Rijvereniging de Veldruiters. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
bestuurveldruiters@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met uw mail mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Rijvereniging de Veldruiters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijvereniging de Veldruiters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via bestuurveldruiters@gmail.com.